Descrición dos esquemas de certificación de conformidade típicos

Esquema de certificación 1

O circuíto 1 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación polo solicitante á solicitude de certificación do organismo de certificación de produtos coa documentación técnica que a acompaña;
 • consideración da aplicación e adopción dunha decisión sobre o mesmo polo organismo de certificación do produto;
 • selección polo organismo certificador de mostras de produto para probas;
 • probas de mostras de produtos por un laboratorio de probas acreditado;
 • conducindo polo organismo de certificación de produtos a análise do estado de produción;
 • xeneralización polo organismo de certificación dos produtos dos resultados das probas e análise do estado de produción e emisión ao solicitante dun certificado de conformidade;
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados.

O solicitante toma todas as medidas necesarias para asegurar que o proceso de produción sexa estable e asegúrese de que os produtos fabricados cumpran as normas técnicas, xere documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

A autoridade de certificación do produto analiza a documentación técnica proporcionada polo solicitante e informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude que contén as condicións para a certificación.

O organismo de certificación toma mostras de produtos do solicitante para a realización de probas.

As mostras son probadas por un laboratorio de probas acreditado en nome do organismo de certificación do produto, que contén un informe de proba.

O organismo de certificación do produto realiza unha análise do estado de produción do solicitante. Os resultados da análise están documentados nun acto.

Con resultados positivos das probas e análise do estado de produción, o organismo de certificación de produto se elabora certificado de conformidade e dálle ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados ao longo de todo o período de validez do certificado de conformidade probando mostras de produtos nun laboratorio de probas acreditado e analizando o estado de produción. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa técnica do produto, o solicitante notificará previamente á autoridade de certificación do produto, que decide se son necesarias novas probas e (ou) análise do estado da produción.

Esquema de certificación 2

O circuíto 2 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación por parte do solicitante da solicitude de certificación do organismo de certificación de produtos coa documentación técnica adxunta, que inclúe necesariamente un certificado para o sistema de xestión (unha copia do certificado) emitido polos sistemas de xestión de organismos de certificación, confirmando o cumprimento do sistema de xestión cos requisitos definidos na normativa técnica;
 • consideración da aplicación e adopción polo organismo de certificación dos produtos da decisión sobre a certificación de produtos;
 • selección polo organismo certificador de mostras de produto para probas;
 • probas de mostras de produtos por un laboratorio de probas acreditado;
 • a certificación por parte do organismo de certificación dos produtos da análise da documentación técnica presentada polo solicitante, os resultados das probas de mostras de produtos e a expedición dun certificado de conformidade ao solicitante;
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados, control da estabilidade do sistema de xestión.

O solicitante toma todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade do sistema de xestión e as condicións de produción para a fabricación de produtos que cumpran os requisitos das normas técnicas, xera documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

A aplicación indica o documento para o que está certificado o sistema de xestión de acordo co feito de que un ou varios documentos poden establecerse nas normas técnicas, para as que está certificado o sistema de xestión.

Ao mesmo tempo, o solicitante envía un certificado ao sistema de xestión (unha copia do certificado).

Consideración da aplicación, selección e proba de mostras.

Se os resultados da análise de documentación técnica e probas son positivos, o organismo de certificación do produto elabora un certificado de conformidade e o emite ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados durante todo o período de validez dun certificado de conformidade probando mostras de produtos nun laboratorio de probas acreditado e analizando os resultados do control de inspección por un organismo de certificación de sistemas de xestión para un sistema de xestión certificado. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Esquema de certificación 3

O circuíto 3 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación polo solicitante á solicitude de certificación do organismo de certificación de produtos coa documentación técnica que a acompaña;
 • consideración da aplicación e adopción polo organismo de certificación dos produtos da decisión sobre a certificación de produtos;
 • selección polo organismo certificador de mostras de produto para probas;
 • probas de mostras de produtos por un laboratorio de probas acreditado;
 • análise dos resultados das probas e emisión dun certificado de conformidade co solicitante;
 • marcado lotes de produtos cunha marca de circulación única.

O solicitante constitúe a documentación técnica e presenta unha solicitude de certificación do lote de produción a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produto no campo da acreditación.

A aplicación debe conter características identificativas do lote e as súas unidades de produto.

O organismo de certificación informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude, contendo as condicións para a realización da certificación.

O organismo de certificación realiza a identificación dos lotes e a mostraxe para o exame polo solicitante.

A proba do lote de produción (mostraxe por lotes) realízase por un laboratorio de probas acreditado en nome do organismo de certificación ao que se fornece o protocolo de proba.

Se os resultados das probas son positivos, o organismo de certificación emite un certificado de conformidade e emítea ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

Esquema de certificación 4

O circuíto 4 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación polo solicitante ao organismo de certificación dunha solicitude de certificación coa documentación técnica anexa;
 • consideración da solicitude e decisión do organismo certificador;
 • probas de cada unidade de produción por un laboratorio de probas acreditado;
 • análise dos resultados das probas e emisión dun certificado de conformidade co solicitante;
 • debuxar un único sinal de apelación.

O solicitante constitúe a documentación técnica e presenta unha solicitude de certificación dunha unidade de produción a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produto no campo da acreditación.

A aplicación debe conter signos identificativos dunha unidade de produción.

O organismo de certificación informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude, contendo as condicións para a realización da certificación.

As probas de unidade son realizadas por un laboratorio de probas acreditado en nome do organismo de certificación ao que se entrega o informe de proba.

Se os resultados das probas son positivos, o organismo de certificación emite un certificado de conformidade e emítea ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

Esquema de certificación 5

O circuíto 5 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación polo solicitante ao organismo de certificación dunha solicitude de certificación coa documentación técnica anexa;
 • consideración da solicitude e decisión do organismo certificador;
 • un organismo de certificación que realiza un estudo do proxecto;
 • realizar polo organismo de certificación a análise do estado de produción;
 • xeneralización dos resultados do proxecto de investigación e análise do estado de produción e emisión do certificado de conformidade ao solicitante
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados.

O solicitante toma todas as medidas necesarias para asegurar que o proceso de produción sexa estable e asegúrese de que os produtos fabricados cumpran as normas técnicas, xere documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

O organismo de certificación informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude, contendo as condicións para a realización da certificación.

O organismo de certificación realiza un estudo do deseño do produto analizando a documentación técnica para a que se fabrica o produto, os resultados dos cálculos realizados e as probas de mostras de produtos experimentais.

Os resultados do estudo de deseño de produto rexístranse nunha declaración na que o organismo de certificación evalúa a conformidade do deseño do produto cos requisitos especificados.

O organismo de certificación realiza a análise do estado de produción do solicitante. Os resultados da análise están documentados por un acto.

En caso de resultados positivos do estudo de deseño de produto e análise das condicións de produción, o organismo de certificación emite un certificado de conformidade e emítea ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados ao longo de todo o período de validez do certificado de conformidade probando mostras de produtos nun laboratorio de probas acreditado e analizando o estado de produción. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento do produto cos requisitos establecidos nas normas técnicas, o solicitante deberá notificar por escrito ao organismo de certificación, que decide se son necesarias novas probas e (ou) análise. estado de produción.

Esquema de certificación 6

O circuíto 6 inclúe os seguintes procedementos:

presentación por parte do solicitante da solicitude de certificación do organismo de certificación de produtos coa documentación técnica adxunta, que inclúe necesariamente un certificado para o sistema de xestión (unha copia do certificado) emitido polos sistemas de xestión de organismos de certificación, confirmando o cumprimento do sistema de xestión cos requisitos definidos na normativa técnica;

 • realización por organismo de certificación do proxecto de produción;
 • xeneralización dos resultados da análise da documentación técnica, incluídos os resultados do estudo do deseño do produto e a expedición dun certificado de conformidade ao solicitante;
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados (control da estabilidade do sistema de xestión da calidade).

O solicitante toma todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade do sistema de xestión e as condicións de produción para a fabricación de produtos que cumpran os requisitos das normas técnicas, xera documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

A aplicación indica o documento para o que está certificado o sistema de xestión de acordo co feito de que un ou varios documentos poden establecerse nas normas técnicas, para as que está certificado o sistema de xestión.

Ao mesmo tempo, o solicitante envía un certificado ao sistema de xestión (unha copia do certificado).

O organismo de certificación analiza a documentación técnica, realiza investigacións sobre o deseño do produto de acordo e, con resultados positivos, elabora e emite o certificado de conformidade do produto ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados durante todo o período de validez do certificado de conformidade probando mostras de produtos no laboratorio de probas e analizando os resultados do control de inspección polo organismo de certificación dos sistemas de xestión para o sistema de xestión certificado. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa técnica do produto, o solicitante notificará por escrito ao organismo de certificación o que decide se son necesarias novas probas.

Esquema de certificación 7

O circuíto 7 inclúe os seguintes procedementos:

 • presentación polo solicitante ao organismo de certificación dunha solicitude de certificación;
 • consideración da solicitude e decisión do organismo certificador;
 • un corpo de certificación de tipo;
 • realizar polo organismo de certificación a análise do estado de produción;
 • xeneralización dos resultados do proxecto de investigación e análise do estado de produción e emisión do certificado de conformidade ao solicitante
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados.

O solicitante toma todas as medidas necesarias para asegurar que o proceso de produción sexa estable e asegúrese de que os produtos fabricados cumpran as normas técnicas, xere documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

O organismo de certificación informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude, contendo as condicións para a realización da certificación.

O organismo de certificación realiza probas de tipo de produto dunha das seguintes formas:

 • mostra de investigación para a produción planificada como representante típico de todos os produtos futuros;
 • análise de documentación técnica, probas de mostras de produtos ou compoñentes críticos dos produtos.

Os resultados dun estudo tipo rexístranse nunha declaración na que o organismo de certificación evalúa a conformidade do tipo de produto cos requisitos establecidos.

O organismo de certificación realiza a análise do estado de produción do solicitante. Os resultados da análise están documentados por un acto.

Se os resultados do tipo de investigación son positivos e se analiza o estado de produción, o organismo de certificación emite un certificado de conformidade e distribúeo ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados ao longo de todo o período de validez do certificado de conformidade probando mostras de produtos nun laboratorio de probas acreditado e analizando o estado de produción. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento do produto cos requisitos establecidos nas normas técnicas, o solicitante deberá notificar por escrito ao organismo de certificación, que decide se son necesarias novas probas e (ou) análise. estado de produción.

Esquema de certificación 8

O circuíto 8 inclúe os seguintes procedementos:

presentación por parte do solicitante da solicitude de certificación do organismo de certificación de produtos coa documentación técnica adxunta, que inclúe necesariamente un certificado para o sistema de xestión (unha copia do certificado) emitido polos sistemas de xestión de organismos de certificación, confirmando o cumprimento do sistema de xestión cos requisitos definidos na normativa técnica;

 • consideración da solicitude e decisión do organismo de certificación de certificar produtos;
 • un corpo de certificación de tipo;
 • xeneralización dos resultados da análise da documentación técnica, incluídos os resultados dun estudo tipo e a expedición dun certificado de conformidade ao solicitante;
 • debuxar un único sinal de apelación;
 • control de inspección de produtos certificados (control da estabilidade do sistema de xestión).

O solicitante toma todas as medidas necesarias para garantir a estabilidade do sistema de xestión e as condicións de produción para a fabricación de produtos que cumpran os requisitos das normas técnicas, xera documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produtos no campo da acreditación.

A aplicación indica o documento para o que está certificado o sistema de xestión de acordo co feito de que un ou varios documentos poden establecerse nas normas técnicas, para as que está certificado o sistema de xestión.

Ao mesmo tempo, o solicitante envía un certificado ao sistema de xestión (unha copia do certificado).

O organismo de certificación analiza os documentos presentados, realiza investigacións e, con resultados positivos, prepara e emite un certificado de conformidade para o produto ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

O organismo de certificación de produtos realiza o control de inspección de produtos certificados durante todo o período de validez dun certificado de conformidade probando mostras de produtos nun laboratorio de probas acreditado e analizando os resultados do control de inspección por un organismo de certificación de sistemas de xestión para un sistema de xestión certificado. Se os resultados do control de inspección son positivos, considérase confirmada a validez do certificado de conformidade, como se indica no acto de control de inspección. Se os resultados do control de inspección son negativos, o organismo de certificación do produto toma unha das seguintes decisións:

 • suspender o certificado de conformidade;
 • revogar o certificado de conformidade.

As decisións tomadas polo organismo de certificación do produto son comunicadas ao solicitante.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento dos requisitos establecidos na normativa técnica do produto, o solicitante notificará por escrito ao organismo de certificación o que decide se son necesarias novas probas.

Esquema de certificación 9

O circuíto 9 inclúe os seguintes procedementos:

presentación polo solicitante ao organismo de certificación dos produtos da solicitude de certificación coa documentación técnica adxunta, que inclúe necesariamente:

 • información sobre a investigación;
 • informes de proba realizados polo fabricante ou un laboratorio de probas acreditado;
 • certificados de conformidade para compoñentes e produtos ou informes de probas (se hai);
 • certificados para o sistema de xestión da calidade (se está dispoñible);
 • documentos que confirmen a conformidade dos produtos especificados cos requisitos técnicos de regulación aplicables a ela, emitidos por organismos de certificación estranxeiros;
 • outros documentos que confirmen directa ou indirectamente o cumprimento dos produtos cos requisitos establecidos;
 • consideración da aplicación e adopción polo organismo de certificación dos produtos da decisión sobre a certificación de produtos;
 • realizar e resumir polo organismo de certificación os resultados da análise da documentación técnica e emitir o solicitante un certificado de conformidade;
 • debuxar un único sinal de apelación.

O solicitante toma todas as medidas necesarias para asegurar a estabilidade das condicións de produción para a fabricación de produtos que cumpran os requisitos das normas técnicas, xera documentación técnica e envía unha solicitude de certificación dos seus produtos a un dos organismos de certificación de produtos que teñen este tipo de produto no campo da acreditación.

O organismo de certificación informa ao solicitante da decisión sobre a solicitude, contendo as condicións para a realización da certificación.

O organismo de certificación analiza a documentación técnica, os resultados dos cálculos, as probas de produtos e outros documentos que confirmen directa ou indirectamente o cumprimento dos produtos cos requisitos establecidos.

Os resultados da análise da documentación técnica dos produtos realízanse na conclusión, na que o organismo de certificación avalía a conformidade dos produtos cos requisitos establecidos.

Se os resultados da análise da documentación técnica dos produtos son positivos, o organismo de certificación emite un certificado de conformidade e emítea ao solicitante.

O solicitante aplicará unha única marca de apelación, agás que se establezca o contrario nas normas técnicas.

No Rexistro Unificado de certificados de conformidade emitidos e declaracións de conformidade rexistradas, executadas nun único formulario polo organismo de certificación do produto, faise unha entrada.

Cando se realicen cambios no deseño (composición) do produto ou na súa tecnoloxía de produción, que poidan afectar ao cumprimento do produto cos requisitos establecidos nos regulamentos técnicos, o solicitante notificará por escrito ao organismo de certificación o que decide se son necesarios estudos adicionais.

Táboa resumida dos esquemas típicos de certificación de cumprimento

Número do circuíto Elemento do esquema Aplicación Solicitante Documento que confirma que o
Proba do produto Estimación da produción Control de Inspección
1S probas de produtos análise de produción probas de mostras de produtos e (ou) análise de condicións de produción Para produtos fabricados en serie. Fabricante, incluído o estranxeiro, se hai unha persoa autorizada polo fabricante no territorio da unión aduaneira certificado de conformidade para produtos producidos en masa
2S probas de produtos certificación do sistema de xestión Control de sistemas e probas de produtos
3S probas de produtos - - Para a produción en lote (único produto) Vendedor (provedor), fabricante, incluso estranxeiro certificado de conformidade para un lote de produtos
4S proba de único elemento - - certificado de conformidade para un único produto
5S estudo de deseño de produto análise de produción probas de mostras de produtos e (ou) análise de condicións de produción Para os produtos fabricados en serie se é totalmente imposible ou difícil confirmar o cumprimento dos requisitos ao probar o produto acabado Fabricante, incluído o estranxeiro, se hai unha persoa autorizada polo fabricante no territorio da unión aduaneira certificado de conformidade para produtos producidos en masa
6S estudo de deseño de produto certificación
sistemas
xestión
Proba
mostras
produtos e
inspección
control
sistemas
xestión
7S proba de tipo análise de produción probas de mostras de produtos e (ou) análise de condicións de produción Para produtos complexos destinados á produción en serie e en masa, así como no caso de planificar a liberación dun gran número de modificacións do produto Fabricante, incluído o estranxeiro, se hai unha persoa autorizada polo fabricante no territorio da unión aduaneira certificado de conformidade para produtos producidos en masa
8S proba de tipo certificación do sistema de xestión Control de sistemas e probas de produtos
9S baseado na análise da documentación técnica - - Para un lote de produtos con volume limitado subministrado por un fabricante estranxeiro ou para produtos complexos deseñados para equipar empresas no territorio da Unión Aduaneira Fabricante, incluído o estranxeiro, se hai unha persoa autorizada polo fabricante no territorio da unión aduaneira certificado de conformidade para un lote de produción limitado

O Ministerio de Facenda contou como se deben ter en conta os gastos para a adquisición do dereito de uso de programas e bases de datos informáticos para impostos sobre a renda.
00:47 16-07-2020 Máis detalles ...
O formulario externo P-5 (m) "Información básica sobre as actividades da organización", aprobado por Orde do Servizo Federal de Estatística do 22.07.2019 de xullo de 419 nº 26, coa posibilidade de cargar unha presentación electrónica en formato XML versión 06-2020-XNUMX.
00:39 16-07-2020 Máis detalles ...